BMCC Presidents

campus
Martin Dworkis

Martin Dworkis

1963-1965

Murray Block

Murray Block

1965-1970

Edgar Draper

Edgar Draper

1970-1977

Joshua Smith

Joshua Smith

1977-1985

Evangelos Gizis

Evangelos Gizis (acting)

1985-1986

Augusta Souza Kappner

Augusta Souza Kappner

1986-1993

Stephen M. Curtis

Stephen M. Curtis (acting)

1993-1994

Marcia V. Keizs

Marcia V. Keizs (acting)

1994-1995

Antonio Pérez

Antonio Pérez

1995-2018

Karrin E. Wilks

Karrin E. Wilks (Interim)

2018-2020

Anthony Munro

Anthony E. Munroe

2020-Present